Šatov

Alej svobody'20/Allee der Freiheit'20

(Deutsch unten ↓)

Alej je živý doprovod cest, které překračují hranice a spojují země, města, lidi. Tam kde jsou cesty zataraseny, přestanou tam cesty existovat a zanikne spojení, zmizí aleje a zmizí i život.“ Stanislav Flek, Arboeko.

Pomyslné žezlo ve výsadbě Aleje svobody letos putuje do moravského Šatova. Pamětní alej k 31. výročí obnovení československé demokracie zde vysadí místní a dobrovolníci 14. listopadu. Alej bude převážně lipová a bude dlouhá úctyhodných 700 metrů.

Výsadba naváže na již vysazenou Alej stého výročí republiky a také na bývalé československé opevnění a železnou oponu v Šatově. Nové stromořadí tak symbolicky spojí přeshraničními sousedy Šatov a Unterretzbach. Cesta částečně kopíruje i kus mezinárodní cyklostezky Železné opony: Eurovelo 13.

Šatovští plánují, že se místo do budoucna stane dějištěm přeshraničního setkávání a vinařských akcí. Na konci aleje chtějí v budoucnu vystavět Rozhlednu svobody.

Do výsadby, jejímž přínosem bude nejen utužování vztahů se sousedy, ale také zadržování vody v krajině a ochrana půdy před erozí, se zapojí spolek Šatovská chasa, dobrovolní hasiči, žáci a senioři i široká veřejnost. Spolek šatovských vinařů bude v době výsadby pořádat tradiční Festival mladých vín.

Akci pořádá městys ve spolupráci s Nadací Partnerství. Putovní výsadba navazuje na předloňskou výsadbu Aleje svobody pod Řípem ke sto letům Československa a sametovou Alej svobody ve Vestci k loňským kulatinám sametové revoluce.

Přidejte se a vysaďte si strom v Aleji svobody na Moravě s námi! Akce je veřejná, zdarma a otevřená všem i rodinám s dětmi. Stačí se zaregistrovat.

Jak se ještě můžete zapojit?


- kupte si metr v Aleji svobody za 500 Kč

- kupte si jeden strom za 5 000 Kč (Pokud si zakoupený strom budete chtít na akci také vysadit, je potřeba se na Alej svobody zaregistrovat a připsat do poznámky, zakoupil/a jsem strom.)

- přispějte libovolnou částkou na zakoupení stromů a organizační zajištění výsadby

- přidejte se svou firmou, obcí či organizací k partnerům akce, napište nám na info@sazimebudoucnost.cz

Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, na zakoupení stromů, výsadbové práce, odborný dohled a zajištění nářadí.

Aby se nám lépe sázelo, nezapomeňte prosím při registraci uvést přesný počet dospělých a dětí od 6 let.

Podrobný program:9:30 – 10:30 registrace

10:30 – 11:00 zahájení akce, poděkování partnerům a shrnutí programu (starostka městysu Šatov Lenka Stupková, starosta obce Unterretzbach Manfred Nigl, zástupce Nadace Partnerství)

společné zpívání hymny s dětským sborem

moderuje Vladimír Kořen

11:00 – 11:15 odeslání skupin na stanoviště

11:15 – 11:30 skupinová instruktáž k výsadbě a uvázání stromů

11:30 – 12:30 výsadba stromů s odborným dohledem

12:30 – 12:45 shromáždění sázejících na začátku aleje (u prvního stromu)

12:45 – 13:00 posvěcení vína a aleje a doprovodný program

13:00 – 13:30 slavnostní průvod k místu ochutnávky mladých vín

Doprovodný program: Festival mladých vín Spolku šatovských vinařů, prohlídka bunkru a pozůstatků železné oponyAllee der Freiheit'20Die Allee ist eine lebendige Begleitung von Wegen, die Grenzen überschreiten und Länder, Städte und Menschen verbinden. Wo die Wege versperrt sind, dort existieren die Wege nicht mehr und die Verbindung geht unter, die Alleen verschwinden und das Leben auch verschwindet.“ Stanislav Flek, Arboeko.

Das imaginäre Zepter in der Pflanzung der Allee der Freiheit übernimmt dieses Jahr die mährische Stadt Šatov. Die Gedenkallee zum 31. Jahrestag der Erneuerung der tschechoslowakischen Demokratie wird hier von Einheimischen und Freiwilligen am 14. November gepflanzt. Die Allee wird überwiegend aus Linden bestehen und respektable 700 Meter lang sein.

Die Pflanzung knüpft an die bereits gepflanzte Allee des hundertsten Jahrestages der Republik sowie an ehemalige tschechoslowakische Befestigung und Eiserner Vorgang in Šatov. Die neue Baumreihe verknüpft somit symbolisch die grenzüberschreitende Nachbarn Šatov und Unterretzbach. Der Weg kopiert auch teilweise ein Stück des internationalen Radwegs des Eisernen Vorhangs: Eurovelo 13.

Die Einwohner aus Šatov planen, dass der Ort in Zukunft ein Schauplatz für überschreitende Begegnungen und Weinveranstaltungen sein wird. Am Ende der Allee wollen sie in Zukunft Aussichtsturm der Freiheit errichten.

Der Verein Šatovská chasa, freiwillige Feuerwehrleute, Schüler und Senioren sowie die breite Öffentlichkeit werden an der Pflanzung beteiligt sein, deren Beitrag nicht nur die Stärkung der Beziehungen mit Nachbarn, sondern auch Wasserretention in der Landschaft und Bodenschutz vor Erosion sein wird. Der Winzerverein von Šatov wird in Zeit der Pflanzung das traditionelle Fest des jungen Weines veranstalten.

Die Veranstaltung wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Partnerschaft organisiert. Die Wanderpflanzung knüpft an die vorletzte Pflanzung der Allee der Freiheit unter Sankt Georgsberg zu den 100 Jahren der Tschechoslowakei und samtene Allee der Freiheit in Vestec zum vorjährigen runden Geburtstag der samtenen Revolution.

Machen Sie mit und pflanzen Sie mit uns einen Baum in der ersten Allee der Freiheit im Mähren! Die Veranstaltung ist öffentlich, kostenlos und offen für alle, auch für Familien mit Kindern. Registrieren Sie sich einfach.

Wie können Sie sich noch beteiligen?

- Kaufen Sie ein Meter in der Allee der Freiheit für 500 CZK

- Kaufen Sie einen Baum für 5 000 CZK

- Tragen Sie einen beliebigen Betrag zum Kauf der Bäume und zur Organisation der Pflanzung bei

- Schließen Sie sich den Partnern der Veranstaltung mit Ihrem Unternehmen, Ihrer Gemeinde oder Organisation an, schreiben Sie uns an info@sazimebudoucnost.cz

Der Erlös aus der Sammlung wird für die Organisation der Pflanzung, den Kauf von Bäumen, Pflanzungsarbeiten, die fachliche Aufsicht und die Bereitstellung von Werkzeug verwendet.

Damit die Pflanzung besser verläuft, vergessen Sie bitte nicht, bei der Registrierung die genaue Anzahl der Erwachsenen und Kinder ab 6 Jahren angeben.Ausführliches Programm:9:30 - 10:30 Registrierung

10:30 - 11:00 Eröffnung der Veranstaltung, Dank den Partnern und Zusammenfassung des Programms (Bürgermeisterin von Šatov Lenka Stupková, Bürgermeister von Unterretzbach Manfred Nigl, Vertreter der Stiftung Partnerschaft)

Gemeinsames Singen der Hymne mit Kinderchor

moderiert von Vladimír Kořen

11:00 - 11:15 Sendung der Gruppen zum Standort

11:15 - 11:30 Gruppenanleitung zur Pflanzung und zum Binden von Bäumen

11:30 - 12:30 Pflanzung von Bäumen unter fachlicher Aufsicht

12:30 - 12:45 Versammlung der Pflanzenden am Anfang der Allee (am ersten Baum)

12:45 - 13:00 Weihe von Wein und Allee und Begleitprogramm

13:00 - 13:30 Festzug zum Ort der Kostprobe junger Weine

Begleitprogramm: Fest des jungen Weines des Verbandes der Winzer von Šatov, Besichtigung des Bunkers und der Überreste des Eisernen Vorhangs


Podívejte se na videopozvánku: Podívejte se na videa z předchozích let:

Filtr

Kdy:

14. 11. 2020

Typ výsadby:

alej

Organizátor:

Městys Šatov a Nadace Partnerství

Očekávaná účast:

500 dobrovolníků

Registrace na akci / Registrierung für die Veranstaltung

 Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.