Křivoklát

Výsadba ovocných stromů v areálu SLŠ a SOU Křivoklát

Předmětem projektu je obnova výsadeb ovocných stromů v severní části areálu školy, formou skupinových výsadeb širším spektrem vhodných ovocných stromů. Cílem je zlepšení a zpestření životního prostředí v okolí obytné části areálu školy, spoluúčastí místní komunity předpokládáme zvýšení zájmu obyvatel a žáků o životní prostředí. Při výběru druhů jsme preferovali dostupné tzv. staré odrůdy dřevin, které jsou v regionu ověřené praxí a jejichž genofond si určitě zaslouží zachovat budoucím generacím. Základem budou jabloně, hrušně a peckoviny, na pozemku 426/1- jeho chráněné části bychom realizovali skupinovou výsadbu jeřábů. Celkem bude vysazeno 20 ks ovocných dřevin, ve skupinách podle druhu ovoce. Půdní kryt v okolí stromů bude po dobu prvních 5 let řešen formou kůrového mulče, časem bude ponecháno přirozenému sukcesnímu vývoji a zaroste trvalým travním porostem, který je pravidelně udržován sekáním a odstraněním biomasy. Závlahová mísa bude odplevelována a mulč doplňován jednou za rok.