en / cz

Časté otázky

Řada dalších iniciativ se zaměřuje na výsadby do lesů. V podstatě nejde o nové výsadby, ale o náhradní výsadbu v lesích, většinou postižených kůrovcem. Vysazují se malé sazeničky, jejichž cena je velmi nízká. Při lesnickém pěstění musíme také počítat s tím, že se sází kobercově a v dalších letech bude docházet k probírkám, tedy z 10 vysazených stromků zůstane pro perspektivní les maximálně jeden. Při výsadbě ve městech a volné krajině se používají již vzrostlé stromy, které jsou dražší, ale v místě výsadby plní svoji funkci mnohem dříve. K tomu je potřeba započítat ochranu, kůly a následnou péči po dobu až 5 let. 

Rychlé a velkoplošného zalesňování často vytváří pro životní prostředí problémy viz video zdeV Sázíme budoucnost proto sázíme jinak, komunitě, za pomoci dobrovolníků ze škol, neziskovek, obcí nebo farností. 
Na stanoviště můžeme sázet různé velikosti a typy sazenic. Rozlišujeme prostokořenné sazenice (tj. bez kořenového balu) nebo krytokořenné sazenice (s balem). Velikost sazenic prostokořenných může být ovlivněna podnoží, dále pak kmenným tvarem (zákrsek, čtvrtkmen, polokmen, vysokokmen, alejové stromy). Vždy záleží pro jakou příležitost, na jaké stanoviště a v jakou roční dobu sázíme. 

Sazenice krytokořenné se prodávají s označením obvodu kmínku (8-10; 10-12; 12-14;16-18), což znamená obvod kmínku v prsní výšce. Stromek s obvodem kmínku 12-14 má věk sedm let. Vzhledem ke klimatickým změnám a nákladné péči, se lépe na stanovišti ujímají menší sazenice s obvodem kmínku do 10-12 cm.

Větší sazenice mají samozřejmě také opodstatněné místo ve výsadbách, ale je potřeba věnovat jejich rozvojové péči větší pozornost. Rostlina se musí vyrovnat s přesazením na trvalé stanoviště hlavně pomocí rozvoje kořenového systému. Tomu je věnována právě rozvojová péče do tří (pěti) let po výsadbě (zálivka, mulčování, vyžínání, výchovný řez).

Úplně malé sazenice (roční, dvouleté) nemá cenu sázet v místech, kde je provoz technických služeb, protože se pří údržbě může stát, že sazenice nepůjdou vidět a budou poškozeny.
Listnaté dřeviny mají velký význam pro tvorbu kyslíku, ochlazování mikroklimatu a čištění mikroklimatu od nečistot z ovzduší. A to díky fotosyntéze. Listy díky využití světelného záření absorbují oxid uhličitý a vodu, kterou přeměňují na zásobní látky a kyslík. Během vegetačního období pohlcují další škodliviny jako přízemní ozón, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a vypouští kyslík. Vzrostlý strom uvolní za den kolem 7000 litrů kyslíku, což pokryje denní spotřebu asi 50 lidí. V jehličnatých dřevinách samozřejmě také probíhá fotosyntéza, ale listnaté dřeviny mají ten benefit, že díky každoročnímu opadu listů se zachycené emise rozloží v půdě spolu s listy a naše města a krajina jsou čistší.
Ano můžete. Registrovat lze všechny stromy mimo les. Z  výsadeb na lesní půdě počítáme pouze remízky do 500 m2 a větrolamy.
Zde si založíte svůj profil, a poté se vám otevře možnost "přidat výsadbu", kam můžete vaše stromky přidat. Pokud výsadbu teprve plánujete, můžete ji také zaregistrovat a přizvat dobrovolníky, aby vám se sázením pomohli.
Do začátku vám nejlépe poslouží tyto tři odkazy. Kde požádat o finance, jak vysázet a co udělat pro následnou péči, která je pro zdárnou výsadbu nezbytně nutná.
V případě, že máte vhodný pozemek a rádi byste jej osázeli, ale zároveň na to sami nemáte dost sil, či je pro vás trochu z ruky, můžete jej nabídnout k výsadbě. V takovém případě si zde založíte svůj profil, poté se vám otevře možnost "moje pozemky", kam můžete váš pozemek přidat. Více informací najdete tady.
Ne. Stromy musí mít stromovitý vzrůst. Jako pomůcku lze říci, že registrujeme stromy, na které lze v dospělosti vylézt. 
Vyšší ceny výsadeb ve městech a volné krajině jsou dány hlavně tím, že se používají již vzrostlé stromy, které jsou dražší, ale v místě výsadby plní svoji funkci mnohem dříve. K tomu je potřeba započítat ochranu, kůly a následnou péči po dobu až 5 let. Proto jsou ceny výrazně vyšší než u výsadeb v lese.
Toto číslo je především symbolické: chceme za každého obyvatele s každým jedním z vás  vysadit jeden strom mimo les. A to do pěti let, tedy do roku 2024. Stromy jsou totiž nejlepší klimatizací pro přehřátá města, krajině vracejí schopnost zadržovat vodu a pomáhají nám tak adaptovat se na změny klimatu.
Rozklad biomasy stromů uvolní ročně do atmosféry zhruba stejně oxidu uhličitého jako roční emise z lidské činnosti. Dřevní hmota se rozkládá zcela přirozeně a rozkládala se vždy. Postupně, pozvolna. Je to přírodní proces. Pokud ponecháme uschlé, mrtvé dřevo na původním místě, umožníme tak pozvolný rozklad uhlíku do půd. Odtud pak bude využit pro potřeby růstu dalších organismů.
 
Iniciativa je financována zejména z vládních dotací, firemních darů a z darů z veřejné sbírky.
Sami to nezvládneme. S výsadbami nám pomáhají dobrovolníci z řad obcí, škol, firem spolků a farností. Propojujeme totiž všechny, kterým není naše životní prostředí lhostejné a chtějí pro něj něco aktivně udělat. Ať už nabídnout pozemek, zorganizovat výsadbu, strom vysadit nebo se o něj následně starat.
Zapojit se může každý –⁠ jednotlivci, spolky, školy, obce, zemědělci i firmy.

Můžete naplánovat výsadbu stromů a tu zaregistrovat na náš web. Registrujeme výsadby v centrech obcí, ale také ve volné krajině. Jedinou výjimkou, kterou neregistrujeme, jsou lesnické výsadby spojené s obnovou lesa. Z výsadeb na lesní půdě počítáme pouze remízky do 500 m² a větrolamy. Druh stromu není rozhodující, je tedy možné registrovat i výsadby ovocných či jehličnatých stromů.

Druhou možností je vyhledat si na stránkách výsadby ve vašem blízkém okolí, ke kterým se můžete jako dobrovolník připojit.

Nabídnout můžete vedle pomocné ruky také pozemek k výsadbě nebo můžete o nově vysazené stromy pečovat.

Kdo nemá čas sázet, ale považuje stromy za smysluplné, může přispět na konkrétní výsadby a následnou péči o ně zasláním SMS ve tvaru DMS STROM 30 nebo DMS STROM 90 na telefonní číslo 87 777 anebo darem přímo přes náš web. Speciální nabídku máme pro firmy, oceníme zapojení dalších partnerů.

Budeme také rádi, pokud budete informace o kampani dále šířit, aby se myšlenka dostala k co nejvíce lidem. Třeba i sdílením přes náš Facebook nebo Instagram.
Do začátku vám nejlépe poslouží tyto tři odkazy. Kde požádat o finance, jak sázet a co udělat pro následnou péči.
Zde aktualizujeme přehled výsadeb a propojujeme sázející s dobrovolníky. Nejvíc výsadeb probíhá na podzim, sledujte proto prosím naše webové stránky.
Jedním z našich cílů je i odstraňování legislativních bariér, které stromům v naší zemi brání. Tématice péče a ochrany vzrostlých stromů se dlouhodobě a velmi dobře věnuje např. organizace Arnika (www.arnika.org), úzce spolupracujeme také se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu (www.szkt.cz), na jejíž stránkách můžete nalézt kontakty na certifikované arboristy. Poradit mohou i regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), v odůvodněných případech se můžete obrátit na Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz).
Bohužel nedozví. Váš dar poputuje do veřejné sbírky Nadace Partnerství a peníze z ní rozdělíme mezi spolky, školy, obce a farnosti, které budou mít zájem o grant na výsadbu stromů. Bohužel nikdy předem nevíme, kdo a odkud se o výsadbový grant přihlásí a kde strom vysadí.
Výsadby probíhají ve spolupráci s lokálními partnery, kteří budou i do budoucna garanty následné péče. Úspěch každé výsadby stojí a padá právě na následné péči, která v současných podmínkách musí probíhat nejméně 5 let po výsadbě. Naším cílem je proto nejen vysazovat, ale zároveň svými metodikami pomáhat, motivovat a obstarávat finanční prostředky, které umožní následnou péči zajistit.
Pokud chcete sázet stromy ve vaší obci, ale nemáte vlastní pozemek, bude cesta na městský či obecní úřad zpravidla tím prvním krokem. Každá obec je ze zákona povinna vést seznam pozemků vhodných k výsadbám (využívají se např. při ukládání náhradních výsadeb). Právě zde můžete také nahlédnout do plánu ÚSES (územních systémů ekologické stability) či územního plánu a hledat to nejvhodnější místo pro vaši plánovanou výsadbu.

A jak se s městským úřadem spojit? Pracovníci městských a obecních úřadů jsou zde především pro vás: své občany a voliče. Na webových stránkách každé obce najdete kontaktní telefon a e-mail, prostřednictvím kterého si můžete dohodnout například osobní schůzku.
Za iniciativou stojí aktivní starostové, odborníci, spolky, firmy i jednotliví nadšenci. Jsme vděční za každého, kdo se k nám přidá, pokud dodržuje tyto zásady:

Značka Sázíme budoucnost je apolitická a jako taková nesmí být použita za účelem prezentace politických stran a konkrétních politiků.

Ostatní subjekty zapojené do iniciativy Sázíme budoucnost souhlasí s šířením a zachováním dobrého jména značky a dále se zavazují, že při jeho použití nebude vynaloženo více prostředků a úsilí k prezentaci zeleného přístupu než ke skutečnému naplnění samotné podstaty. Cause related marketing, u kterého jsou investice do veřejně prospěšného účelu nižší než náklady na reklamu, je totiž označován jako greenwashing a je eticky nepřijatelný.
Projekt Sázíme budoucnost vznikl v brněnské Nadaci Partnerství s jasným cílem – vysadit v České republice 10 milionů nových stromů. K dosažení tohoto cíle jsme se spojili s mnohými partnery mezi obcemi, spolky nebo firmami. Mezi partnery patří i SFŽP, které poskytuje formou grantových výzev finance na výsadby. To ze Sázíme budoucnost ale nedělá vládní projekt a vzhledem k podepsanému memorandu o apolitičnosti iniciativy jako takový ani nemůže být.
Stromy díky fotosyntéze ukládají do dřevní hmoty oxid uhličitý z atmosféry (jeden 30 letý strom cca 1,6 t CO2), čímž snižují skleníkový efekt. Pro kompenzaci uhlíkové stopy bychom ale museli vysadit mnohem víc než 10 milionů stromů během 5 let (cca 8 milionů nových stromů ročně). To v české krajině není možné.

Důležitější význam má proto výsadba stromů pro zvýšení odolnosti krajiny a měst vůči změnám klimatu a pro obnovu retenční schopnosti krajiny/půdy. Sázení stromů je tedy jednou z možností, jak rychle a srozumitelně udělat něco konkrétního pro zlepšení stavu naší krajiny a měst. Navíc umožňuje aktivizaci a zapojení místních lidí i pro další společné iniciativy pro ochranu klimatu a místního prostředí. I zde platí, že to není řešení samospásné.
Výsadba stromů nikdy nesmí být zástěrkou pro jednání s negativním dopadem na klima ani brzdou k přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Všechny subjekty zapojené do iniciativy se zavazují, že při použití značky nevykládají více prostředků a úsilí k prezentaci zeleného přístupu než ke skutečnému naplnění samotné podstaty.
Následnou péči má na starost obec, je to podmínkou grantové výzvy.
 
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení