en / cz

Finance na vaše výsadby

Za každým vysazeným stromem je spousta práce. Nejen fyzické, ale i osvětové, organizační. S papírováním vám pomůžeme. A vy se nezapomeňte podělit o vaše výsadby.

Finance na vaše výsadby

Aby se stromy ujaly, je vhodné je sázet zejména v říjnu a listopadu. Příprava větších akcí navíc vyžaduje čas. Proto se většina dotačních programů z veřejných rozpočtů i grantových výzev ze soukromých zdrojů vypisuje na jaře a o podpoře se rozhoduje během léta. Pro ty, kdo chtějí sázet a hledají finanční podporu, otevřel například Státní fond životního prostředí administrativně nenáročnou grantovou výzvu na malé projekty (do výše čtvrt milionu korun).

Veřejné zdroje

SFŽP – Výsadba stromů - individuální projekty  
Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí (Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů) je určen k úhradě vhodných druhů listnatých stromů, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Výzva je určena pro všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun.

Alokace: 200 000 000 Kč
Výše příspěvku: 151 000 – 250 000 Kč

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2. srpna 2021 do 30. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Kontakty naleznete zde.

SFŽP – Výsadba stromů - grantové schéma  
Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.

Alokace: 150 000 000 Kč
Grantové schéma a výše příspěvku: 
 • nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým příjemcům
 • subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 1:1) a zajistit vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu
 • výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost opakování žádosti)
 • maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů, zálohově
 • administrace v AIS SFŽP ČR ve vztahu Fond – nositel grantového schématu

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2. srpna 2021 do 30. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Kontakty naleznete zde.

SFŽP – Obnova zeleně  
Mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Kdo může žádat
Obce a kraje (Jihomoravský, Ústecký). Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Alokace: 100 000 000 Kč
Výše příspěvku: 100 tis. – 15 mil. Kč na jeden projekt

Termíny:
 • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Kontakty:

 • call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
 • obecná konzultantka: Ing. Monika Špačková, tel.: 606 586 388, e-mail: monika.spackova@sfzp.cz
 • odborná konzultantka: Mgr. Lucie Vorlová, DiS., tel.: 731 499 047, e-mail: lucie.vorlova@sfzp.cz
MŽP – Program péče o krajinu - proběhlá výzva  
Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Program poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, mezi které se řadí i výsadba nelesní zeleně.

Žádosti o dotaci je možné podávat do 29. března 2021.

Kontakty najdete zde

Další zdroje

Nadace Partnerství – Granty na výsadby stromů - proběhlá výzva  

Grantová výzva se zaměřuje na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí a podporu společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

O grant mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí. Fyzické osoby o grant žádat nemohou.

Žadatelé, kteří se v roce 2021 zaregistrují do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, budou při hodnocení žádostí zvýhodněni. Stačí, když do grantového formuláře napíšete ''Jsme zaregistrovaní v Ukliďme Česko''. Rozhodujícím faktorem je ale kvalita podaných žádostí a splnění podmínek výzvy,

Příjem žádostí: 1.3. 2021 až 31.7. 2021

Celkově bude rozděleno nejméně: 2 500 000 Kč
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 60 000 Kč

Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): 
tel.: 515 903 115, email: radim.cenek@nap.cz
Nadace Partnerství – Výzva k podávání žádostí o výsadbu Aleje svobody - proběhlá výzva  

Nadace Partnerství hledá obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody' 21 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu


Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál
 • dopravu sazenic
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky) odborný dohled při výsadbě
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií zapůjčení nářadí
 • zpracování grafických materiálů
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
 • medializaci výsadbové akce

Příjem žádostí: do 31. května 2021

Kontaktní osoba: Silvie Zeinerová Sanža​
(Nadace Partnerství): tel. 775 856 359, email: silvie.sanza@nap.cz 

Nadace Tipsport – Obnova zeleně na jižní Moravě  
Grantová výzva Obnova zeleně na jižní Moravě od Nadace Tipsport nabízí rychlou a jednoduše dostupnou finanční pomoc při obnově zeleně na jižní Moravě poničené tornádem dne 24. 6. 2021. Podpora je připravená nejen pro výsadby, ale i na péči o poškozené stromy, včetně odborných posudků a přístrojových testů. Příspěvek mohou získat projekty realizované do 25. 11. 2022.

Příjem žádostí: 8. září 2021 – 30. září 2022
Celková částka k rozdělení: 1 000 000 Kč
Minimální výše příspěvku: 5 000 Kč
Maximální výše příspěvku: 100 000 Kč

Kontakt: nadace@tipsport.cz
Zeleň po tornádu – Program pro zahrady  
Program na obnovu drobné zeleně pro FYZICKÉ osoby zasažené tornádem.
Tento grantový program se zaměřuje na včasnou obnovu krajinných struktur po kalamitě.

PROGRAM JE FINANCOVÁN HUMANITÁRNÍ ORGANIZACÍ ČLOVĚK V TÍSNI.

 • Program podporuje obnovu soukromých zahrad jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
 • Je možno žádat o celkovou částku 5.000 – 50.000 Kč
 • Žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů
 • Příjem žádostí ve druhém kole končí 28. 2 2022 (výsadba možná jaro 2022 a podzim 2022)
 • Zveřejnění podpořených projektů: 18. 3. 2022
 • Cca v polovině ledna 2022 budou pro žadatele dostupné odborné konzultace zahradních architektů k výsadbám
Zeleň po tornádu – Program obnovy alejí a remízů - proběhlá výzva  

Program na obnovu drobné zeleně pro PRÁVNICKÉ osoby zasažené tornádem.
Tento grantový program se zaměřuje na včasnou obnovu krajinných struktur po kalamitě.

PROGRAM FINANCOVÁN ŠKODA AUTO, DEDOLES, NOVARTIS A DÁRCI NADACE PARTNERSTVÍ.

 • Program podporuje výsadbu dřevin na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu i v extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem
 • Oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby
 • Žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů; lze žádat i na podporu následné péče
 • Příjem žádostí  končí 1. 11. 2021 (výsadba možná na podzim 2021, jaro 2022 a podzim 2022)
 • Celkově rozdělíme nejméně 1 milion korun
 • Žádat lze od 10 do 70 tisíc korun, v případě velkých a strategických projektů až 200 tisíc korun
Nadace Partnerství – Zelené oázy - proběhlá výzva  
Grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL Zelené oázy podporuje projekty zejména v městském prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti.

Celkově bude rozděleno: 1 400 000 Kč
Výše grantu: 25 000 – 140 000 Kč
Výzva otevřena: do 31. října 2021
Výsledky: 8. února 2022
Oprávnění příjemci: právnické osoby, jako jsou obce, spolky, školy a další

Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): tel.: 515 903 115, email: zeleneoazy@nap.cz
ŠKODA Stromky - proběhlá výzva  

Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”.

Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 
O grant mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace. Fyzické osoby o grant žádat nemohou.

Příjem žádostí: 10. 3. 2021 7. 4. 2021

Celkově bude rozděleno nejméně: 1 500 000 Kč
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 70 000 Kč

Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): 
tel.: 515 903 115, email: radim.cenek@nap.cz

 


 
Nadace ČEZ – Stromy - proběhlá výzva  

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Podporována bude výsadba dřevin  především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

Příjem žádostí:  1. února 2021 - 26. února 2021 (1. kolo)

Maximální výše nadačního příspěvku: 150 000 Kč

Kontakt: 
Tel.:  211 046 725, email: info@nadacecez.cz
Plzeňský prazdroj – Na budoucnost - proběhlá výzva  
Hledáme organizace, jejichž projekty přinášejí inovativní, praktická a přenositelná řešení, která budou i díky spolupráci/partnerství maximalizovat svůj dopad v oblasti udržitelného rozvoje.
 • Žádost do prvního kola grantového řízení je možné podat do 5. 11. 2021 (včetně)
 • Pro účast ve druhém kole grantového řízení je třeba se zúčastnit workshopu, který proběhne 30. listopadu 2021 v Nadaci Partnerství, na Údolní 33 v Brně
 • Oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace
 • Primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů
 • Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky, žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo
Maximální výše nadačního příspěvku: 700 000 Kč
Kozel lidem - proběhlá výzva  

Program Kozel lidem podporuje veřejně prospěšné nápady, které přispějí k rozvoji komunitního života a zachovávání místních tradic nebo jsou zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí. Zaměřuje se na Velkopopovicko.

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Hlasování veřejnosti o bonusové prémii: 6. 12. – 16.12.
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Maximální výše nadačního příspěvku: 140 000 Kč
Radegast lidem - proběhlá výzva  

Zaměřují se na péči o vodní zdroje i aktivity v oblasti udržitelného turismu, například rekonstrukce místní charakteristické architektury či rozvoj naučných stezek, revitalizace. Zkrátka rádi přispějí k tomu, aby se lidem v okolí Nošovic dobře dařilo.

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Maximální výše nadačního příspěvku: 300 000 Kč
Prazdroj lidem - proběhlá výzva  

Výzva podporuje rozvoj parků, naučných stezek, sportovních zastávek a dalších aktivit, které kultivují veřejný prostor. Věnují se i kulturním, uměleckým a vzdělávacím akcím v Plzni.
 

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Hlasování veřejnosti o bonusové prémii: 6.12. – 16.12.
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Maximální výše nadačního příspěvku: 300 000 Kč
We use cookies to enhance your experience. By clicking “Got it!” you agree to our Privacy & Cookies Policy.