en / cz

Finance na vaše výsadby

Za každým vysazeným stromem je spousta práce. Nejen fyzické, ale i osvětové, organizační. S papírováním vám pomůžeme. A vy se nezapomeňte podělit o vaše výsadby.

Finance na vaše výsadby

Aby se stromy ujaly, je vhodné je sázet zejména v říjnu a listopadu. Příprava větších akcí navíc vyžaduje čas. Proto se většina dotačních programů z veřejných rozpočtů i grantových výzev ze soukromých zdrojů vypisuje na jaře a o podpoře se rozhoduje během léta. 

Veřejné zdroje

SFŽP – Výsadba stromů - grantové schéma  
Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.

Alokace: 150 000 000 Kč
Grantové schéma a výše příspěvku: 
 • nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým příjemcům
 • subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 1:1) a zajistit vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu
 • výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost opakování žádosti)
 • maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů, zálohově
 • administrace v AIS SFŽP ČR ve vztahu Fond – nositel grantového schématu

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2. srpna 2021 do 30. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Kontakty naleznete zde.

SFŽP – Obnova zeleně  
Mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Kdo může žádat
Obce a kraje (Jihomoravský, Ústecký). Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Alokace: 100 000 000 Kč
Výše příspěvku: 100 tis. – 15 mil. Kč na jeden projekt

Termíny:
 • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Kontakty:

 • call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
 • obecná konzultantka: Ing. Monika Špačková, tel.: 606 586 388, e-mail: monika.spackova@sfzp.cz
 • odborná konzultantka: Mgr. Lucie Vorlová, DiS., tel.: 731 499 047, e-mail: lucie.vorlova@sfzp.cz
SFŽP – Výsadba stromů - individuální projekty - proběhlá výzva  
Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí (Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů) je určen k úhradě vhodných druhů listnatých stromů, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Výzva je určena pro všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun.

Alokace: 200 000 000 Kč
Výše příspěvku: 151 000 – 250 000 Kč

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2. srpna 2021 do 30. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace. Dotace jsou vyčerpány, příjem žádostí byl ukončen k 8.8. 2022.

Kontakty naleznete zde.

MŽP – Program péče o krajinu - proběhlá výzva  
Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Program poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, mezi které se řadí i výsadba nelesní zeleně.

Žádosti o dotaci je možné podávat do 29. března 2021.

Kontakty najdete zde

Další zdroje

Nadace Partnerství – Zeleň po tornádu – Program obnovy zeleně v krajině i obci  
Program na obnovu zeleně pro PRÁVNICKÉ osoby zasažené tornádem.
Tento grantový program se zaměřuje na včasnou obnovu krajinných struktur po kalamitě.

 

PROGRAM JE FINANCOVÁN SPOLEČNOSTÍ ŠKODA AUTO, ODBORY KOVO MB, DEDOLES, NOVARTIS A DÁRCI NADACE PARTNERSTVÍ.

 

 • Program podporuje výsadbu dřevin na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu i v extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem.
 • Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace.
 • Žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů; lze žádat i na podporu následné péče.
 • Příjem žádostí a zveřejnění podpořených projektů: výzva je nastavena jako průběžná,
  tzn. příjem žádostí není časově omezen. Projekty budou hodnoceny s uzávěrkou
  k poslednímu dni každého měsíce až do vyčerpání prostředků programu. 
 • Žádat lze od 10 do 70 tisíc korun, v případě velkých a strategických projektů až 200 tisíc korun.
Kozel lidem 2022  

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko)

 • Příjem žádostí: do 4. 11. 2022 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2022
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
 • Zaslání průběžné zprávy: 15. 6. 2023
 • Zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování: nejpozději do 31. 1. 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 140 000 Kč
Prazdroj lidem 2022  

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Plzeňského pivovaru (město Plzeň).

 • Příjem žádostí: do 4. 11. 2022 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2022
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
 • Zaslání průběžné zprávy: 15. 6. 2023
 • Zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování: nejpozději do 31. 1. 2024
Maximální výše nadačního příspěvku: 300 000 Kč
Nadace VIA – Společně pro krajinu  

Cílem společné výzvy České spořitelny spolu s Nadací VIA je podpora komunitních projektů zaměřených na udržitelnost, přírodu a životní prostředí.

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod.

Příjem žádostí: průběžně až do vyčerpání rozpočtu
Finanční rozsah grantu: až 20 000 Kč
Nadace VIA – Místo, kde žijeme  
Cílem výzvy je podpořit aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. 

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. 

Příjem žádostí: průběžně až do vyčerpání rozpočtu
Finanční rozsah grantu: až 100 000 Kč
Nadace Partnerství – Granty na výsadby stromů do 150 000 Kč - proběhlá výzva  

Grantová výzva se zaměřuje na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných  druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň. 

O grant mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem  k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních složek státu. Fyzické osoby mohou o grant žádat také.

Příjem žádostí: 8. 4. 2022 až 31. 7. 2022
Celkově bude rozděleno nejméně: 2 800 000 Kč
Finanční rozsah grantu: až 150 000 Kč


Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): tel.: 515 903 115, email: radim.cenek@nap.cz
Nadace Partnerství – Granty na výsadby stromů do 30 000 Kč - proběhlá výzva  

Grantová výzva se zaměřuje na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí a podporu společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

O grant mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí. Fyzické osoby o grant žádat nemohou.

Žadatelé, kteří se v roce 2021 zaregistrují do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, budou při hodnocení žádostí zvýhodněni. Stačí, když do grantového formuláře napíšete ''Jsme zaregistrovaní v Ukliďme Česko''. Rozhodujícím faktorem je ale kvalita podaných žádostí a splnění podmínek výzvy,

Příjem žádostí: 8. 4. 2022 až 31. 7. 2022
Celkově bude rozděleno nejméně: 700 000 Kč
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 30 000 Kč


Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): tel.: 515 903 115, email: radim.cenek@nap.cz
Nadace Partnerství – Sázíme budoucnost s KB penzijní společností – Granty na výsadby stromů do 400 000 Kč - proběhlá výzva  
Grantový program Nadace Partnerství, KB Penzijní společnosti a Nadace Komerční banky – Jistota Sázíme budoucnost s KB penzijní společností se zaměřuje na zvýšení odolnosti naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí.

Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

O grant mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace. Fyzické osoby o grant žádat nemohou.

 

Příjem žádostí: 28. 3. 2022  30. 6. 2022
Celkově bude rozděleno nejméně: 1 700 000 Kč
Finanční rozsah grantu: 50 000 Kč – 400 000 Kč
Zveřejnění podpořených projektů: 26. 8. 2022

 

Kontaktní osoba pro věcnou část (zaměření projektu, obsahová část projektu): Jana Drochytková (Nadace Partnerství): tel.: 776 251 058, e-mail: jana.drochytkova@nap.cz

 

Kontaktní osoba pro práci v systému Grantys: Radim Cenek (Nadace Partnerství): tel.: 515 903 115, e-mail: radim.cenek@nap.cz
Nadace Partnerství – Výzva k podávání žádostí o výsadbu Aleje svobody - proběhlá výzva  

Nadace Partnerství hledá obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody'22 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje o 100 a více stromech
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu


Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál
 • dopravu sazenic
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky) odborný dohled při výsadbě
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií zapůjčení nářadí
 • zpracování grafických materiálů
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
 • medializaci výsadbové akce

Příjem žádostí: do 10. června 2022

Kontaktní osoba: Andrea Ondrůjová​
(Nadace Partnerství): tel. 733 114 192, e-mail: andrea.ondrujova@nap.cz 

Nadace Tipsport – Zasaď strom pro svůj klub - proběhlá výzva  

Výzva k podání projektů na výsadbu stromů a keřů v blízkosti hřišť a sportovišť v roce 2022. Hlavním cílem je zapojení lokálních komunit a širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 

Grantová podpora na výsadby: 1 000 000 Kč
Podpora na údržbu trávníků pro úspěšné žadatele: až další 1 000 000 Kč
Finanční rozsah grantové podpory na výsadby pro jednoho žadatele: 5 000 Kč – 50 000 Kč na výsadby + stejná částka na údržbu trávníku
Oprávnění žadatelé: sportovní kluby, spolky, obce a svazky obcí a obecně prospěšné společnosti
Příjem žádostí: do 30. 6. 2022

Kontakt: nadace@tipsport.cz

Nadace Tipsport – Sázíme původní odrůdy ovocných stromů - proběhlá výzva  

Výzva k podání projektů na výsadbu původních odrůd v roce 2022.  Cílem grantu je podpora výsadby původních a krajových odrůd ovocných stromů, podpora adaptace na probíhající změnu klimatu, zadržování vody v krajině a podpora biodiverzity. 

Grantová podpora na výsadby: 500 000 Kč Kč
Finanční rozsah grantové podpory na výsadby pro jednoho žadatele: 10 000 Kč – 50 000 Kč na výsadby
Finanční rozsah podpory nákupu moštovadla, lisu nebo drtičky ovoce: až 10 000 Kč
Příjem žádostí: do 30. 6. 2022

Kontakt: nadace@tipsport.cz

Nadace ČEZ – Stromy - proběhlá výzva  

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Podporována bude výsadba dřevin  především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy.
 

Příjem žádostí:  1. 2. až 28. 2. 2022 (pro jarní výsadbu)
Příjem žádostí:  1. 6. až 29. 7. 2022 (pro podzimní výsadbu)
Maximální výše nadačního příspěvku: 150 000 Kč


Kontakt: Tel.:  211 046 725, email: info@nadacecez.cz
ŠKODA Stromky - proběhlá výzva  

Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”.

Nadační příspěvky jsou určeny pro jarní i podzimní výsadby stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 
O grant mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace, nadace. Fyzické osoby o grant žádat nemohou.

 

Příjem žádostí: 15. 3. 2022  15. 4. 2022
Celkově bude rozděleno nejméně: 3 000 000 Kč
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 70 000 Kč
Zveřejnění podpořených projektů na webu nadacepartnerstvi.cz: do 31. 5. 2022

 

Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): tel.: 515 903 115, e-mail: radim.cenek@nap.cz
Radegast lidem 2022 - proběhlá výzva  

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru v Nošovicích (Ostrava-město, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín)

 • Příjem žádostí: do 27. 7. 2022 VČ.
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 27. 8. 2022
 • Realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Maximální výše nadačního příspěvku: 300 000 Kč
Nadace Partnerství – Zelené oázy 2021 - proběhlá výzva  
Grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL Zelené oázy podporuje projekty zejména v městském prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti.

Celkově bude rozděleno: 1 400 000 Kč
Výše grantu: 25 000 – 140 000 Kč
Výzva otevřena: do 31. října 2021
Výsledky: 8. února 2022
Oprávnění příjemci: právnické osoby, jako jsou obce, spolky, školy a další

Kontaktní osoba: Radim Cenek (Nadace Partnerství): tel.: 515 903 115, email: zeleneoazy@nap.cz
Plzeňský prazdroj – Na budoucnost 2021 - proběhlá výzva  
Hledáme organizace, jejichž projekty přinášejí inovativní, praktická a přenositelná řešení, která budou i díky spolupráci/partnerství maximalizovat svůj dopad v oblasti udržitelného rozvoje.
 • Žádost do prvního kola grantového řízení je možné podat do 5. 11. 2021 (včetně)
 • Pro účast ve druhém kole grantového řízení je třeba se zúčastnit workshopu, který proběhne 30. listopadu 2021 v Nadaci Partnerství, na Údolní 33 v Brně
 • Oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace
 • Primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů
 • Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky, žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo
Maximální výše nadačního příspěvku: 700 000 Kč
Vegan and gluten free🍪! Our cookies are not harmful.
We use cookies to enhance your experience. By clicking “Got it!” you agree to our Privacy & Cookies Policy.
Settings